If you live in the Albuquerque Area, join us for an Outlander Fan/Book Club meeting on April 8th at 2 pm at Barnes & Noble West Side! More Info here...
Gaelic Term:

tuarach

http://myoutlandersite.com/images/OutlanderLogo.png
Latest Outlander News:

August 24, 2017
Entertainment Weekly 14 Outlander Season 3 Photos

  Read: 0
Home Bookshelf Episodes Events Characters Quotes Links Store Timeline Games Art Feedback
Login  
Gaelic Terms and Translations

If you're an Outlander fan, it just makes a lot of sense to learn some Gaelic!

For more simple Gaelic words and phrases, look HERE

Gaelic Term  English Translation
A Dhia! Nach ann oirre a tha 'n tn chruinn alainnGod, she has the most wonderful round ass
A Dhia, cuidich miOh God, help me
A DhiaOh, God (pronounced a jee-yah)
A DiaOh, God (pronounced a jee-yah)
A Fhrisealaich, bheil u disgte?Fraser, are you awake?
Agas Claire?And Claire?
Air d' ais, ana-chrosdaidh!Be off with you, heathen!
Am bitheadh i na banntrach, air a treigsinn?Would she just be a widow, forsaken?
An toir u orm aslachdainn?Will you force me to beg?
Ar 'n athairOur Father
Beadraich mo colann, mo grdhaicheCaress my body, my lover (pronounced bet-a-reise mo callon, mo ga-rag-e-heeyuh)
Beannachd leat, a charaidGoodbye, old friend
Beannachd leatGoodbye
Buidheachas, mo charaidThank you, friend
Caidil a nighean. T gheal, mo chridhe. Sa mhadainn bheir mi dhachaigh thu.Sleep lass. My white one, my heart. In the morning I'll take ye home.
Caisteal Dhuni!Castle Dounie, the Fraser's war cry
Calman gealwhite dove (pronounced cullaman geeh-yal)
Cha ghabh cuid de nithean leigheas.Some things don't take healing.
Chan eil smaoin agad oirre ann.You haven't a single thought for her.
Chan eil smaoin agam ann ach oirre-se.I haven't a single thought of anything but her.
Chan fhaigh mi seachad air seo.I won't get past this
Chan fhuilinn mi 'n crr.I'll suffer no more of this.
Chan ist mi ri seo!I won't listen to this!
Ciamar a tha thu, a choin?How are you, dog?
Ciamar a tha thu, a ghille mhoir?How are you, male horse?
Ciamar a tha thu, a mac mo pheathar?How are you, nephew?
Ciamar a tha thu, mo athair?How do you do, Father?
Ciamar a tha tu, mo chridhe?How do you do, my heart?
Ciamar a tha/thu?How are you? (pronounced key-a-rah thaw/thow)
Ciamar as urrainn mo leigeil ris a' chrdh seo?How can I be left to this pain?
Dia eadarainn 's an t-olcGod between us and evil
Do mi!To me!
Din do chraos!Shut your big mouth!
Feasgar mathGood afternoon (pronounced fesgur mah)
Feumaidh tu stad a chur air mo chrdh!You must put an end to my torment!
Fois shorruidh thoir dhaGod rest his soul
Fuil m fhala agus Crimhmo drmhaBlood of my blood, bone of my bone
Fuirich agus chi thuWait and see
Gast' air fad!Absolutely brilliant!
Go-latha-breith sona dhutHappy Birthday To You (pronounced koh lah bray sawna ghoot)
Greas ort!Hurry!
Greas!Hurry! (pronounced gah-rais)
Gu ler!Enough! (pronounced goo yord)
Gu meal sibh ur naid-heachd!Congratulations!
Halhello (pronounced haloo)
Hodie mihi cras tibisic transit gloria mundiMy turn todayyours tomorrow. Thus passes the glory of the world
Ian MrBig (male) Ian
Ian gLittle (male) Ian
Ifrinn an Diabhuil! A Dhia, thoir cobhair!Devil's Hell! Oh God, help us!
Ifrinn!Hell!
Is anmoch an uair, a ghoistidh.Late is the hour, oh godfather.
Ist m'eudial, cuir stad airdo rnail - cha tig cron sam bit ortHush, sweetheart. Don't weep - no harm will come to you.
Leig leam falbh.Let me go die.
L breith sona dhuit Sassenach!Happy Birthday To You Sassenach!
Limhsich mo leisTouch my thigh (pronounced lie-sheeh mo leesh)
Mac DubhSon of the Black One
Mac na gallaSon of a bitch
MacChoinneichMacKenzie
Madainn mhathGood morning (pronounced mahteen vah)
Mar as miann leam, cuir croch air seo a-nis.As is my desire, put an end to this now.
Mi gradhaich a thu, athairMy love to you, Father
Mran taingMany thanks (pronounced moran tang)
Nach tigeadh cron ort.That no harm would come to you.
N sinn ar dcheall do leigheas.We shall do our utmost to heal you.
Oidhche mhathGood night (pronounced oykah vah)
Pg mo busKiss my lips (pronounced pog mo boose)
Pg mo lmhKiss my hand (pronounced pog mo laav)
Pg mo thon!Kiss my ass!
Rach a h-IrtBugger off
SamhainnHalloween, October 31, The Feast of All Hallows
SamhainHalloween, October 31, The Feast of All Hallows
Se do bheathaYou're welcome (pronounced sheh doe VEH-huh)
SeamusJames
Seas ri mo lmh, Roger an t'ranaiche, mac Jeremiah MacChoinneich!Stand by my hand, Roger the singer, son of Jeremiah MacKenzie
Seumas, mac an fhear dhuibhJames, son of the Black One
Sguir dheth!Stop that! (pronounced ssqoot heyay)
SguirStop doing whatever you're doing (pronounced ssqoot)
SheaumaisJames
Siuthad dhomh pg!Give us a kiss! (pronounced shoe-it go pog)
Slainte mhath!Good Cheer!
Slan leat, a charaid choirLuck to you, dear friend
Slinte!Cheers!
Sln leatGoodbye (pronounced slawn lat)
Sonas, is beairteas!Peace and wealth
Smhach!Quiet! (pronounced sah-vache)
Sth air a h-anam.Peace on her soul.
TaitinnPlease (pronounced tock- schcheen)
Tapadh leatThank you (pronounced TAHplett or TAH-puh LAHT)
Tapadh leatThank you (pronounced tapot locht)
TcharlachCharles
Tearlach mac SeamusCharles, son of James; Charles Stuart
Tha do cheann sa bhrochan.Your head's in the porridge - meaning you're not thinking straight
Tha gaol agam oirbh, a MhthairMy love is upon you, Mother
Tha gaol agam oirbh, agus bithidh gu brthI love you, I always will
Tha gaol agam ortI love you
Tha mi duilichI'm sorry
Thalla le DiaGo with God
Thig crioch air an t-saoghal ach mairidh ceol agus gaolThe world may come to an end, but love and music will endure
Thug mi geall do d' mhthair.I gave a promise to your mother.
TioraidhBye
Tulach ArdThe High Hill; Battle cry of clan MacKenzie
a bhalaicha small, beloved boy, sonny
a bheanachdmy blessing
a bhoireanaichwoman
a bhrthairbrother
a cho-oghacousin
a choindog
a chuislemy heart's blood
a dhiobhailyou devil
a ghille ruaidh, a charaid!red-headed boy, friend
a ghille ruaidhmy red-headed boy
a ghoistidhgodfather
a ghraidhLess formal version of 'mo ghraidh' which means my love
a leannansweatheart, or baby if addressed to a daughter or young person
a mac mo chinnidhson of my house
a mac mo pheatharson of my sister, or nephew
a mhic an diabhoilYou son of the devil
a muirninndarling
a nighean ruaidhmy red-headed lass
a piuthar-chilesister-in-law
a piutharsister
a ruaidhthe red one
arisaida woman's shawl or a woman's version of a kilt
ashionnachfox
aslaichbreast (pronounced ass-leigh)
athair-cilefather-in-law
athairfather
balach biodheachbeautiful boy or bonnie laddie
balach mathgood boy
balachboy or lad
ban-druidhfemale sorceror
ban-lichtnefemale healer, wisewoman, or conjure woman
ban-lighichefemale physician or healer
banfemale
beadraichcaress (pronounced bet-a-reise)
beannachdblessed
bhalaichboy
bodhrana flat, circular drum, with stretched skin head over a wooden frame, beaten with a short, double-headed stick
boidheachbeautiful
botpenis (pronounced boat)
broch tuarachnorth-facing tower
brochtower
busmouth/lips (pronounced boose)
calman gealwhite dove
ceilidha festivity or party, often with music and singing (pronounced KAY-lee)
ceo gheasacachmagic mist
charaidfriend
chirurgeonsurgeon
cirein croinseamonster or sea serpent
co-ghinhave sex (pronounced co-yin)
coel morbig music; pipe music
colannbody (pronounced callon)
cridheheart (pronounced cree)
cuimhnichremember
deamhandeamon or devil
dhuineman
donasdevil or demon
droch aitebad place
druidhsorceror or witch
duillevagina (pronounced dull-yeh)
duine mathGood man
duine uasalman of worth, solid citizen, gentleman, man of means/integrity
duinea man or individual
each uisgea water horse
eudaildarling (pronounced ay-dahl)
feithwait (pronounced fee)
ghille mhoirmale horse
gillelad, young man, or male servant
gomerelfool
gradhaichlove
grdhaichelover (pronounced gah-rAg-heeyah)
gu leoir!plenty, enough!
halhello (pronounced ha-low)
ho, mo cridhJust so?
hochmagandyfornication
is misei am
latha mathgood day
leisthigh (pronounced leesh)
luaidh mo chilelove of my life (pronounced loy mo heeluh)
limhsichtouch (pronounced lie-sheeh)
lmhhand (pronounced laav)
m'annsachdmy best beloved
macson of
mar shionnachlike a fox
mar sin leat/leibhgoodbye
mathgood
mime
mo airgeadachmy silver one, my silver-haired lass
mo brmairMy sweetheart (pronounced mo ba-rham-et)
mo caomhnachmy friend (pronounced coov-nacht)
mo charaidmy friend, my kinsman
mo chridhemy heart, term of affection
mo chuileanmy dog
mo cridhemy heart (pronounced mo cree)
mo duinnemy brown one
mo eudailmy darling, my dear (pronounced ay-dal)
mo ghillemy boy, my lad
mo ghridhmy love
mo grdhaichemy lover (pronounced mo ga-rag-e heeyuh)
mo leannanmy sweetheart (pronounced mo le-anan)
mo luaidhmy beloved, darling
mo maisemy beauty
mo nighean donnmy brown one; my brown-haired lass (pronounced mo-neein-down)
mo nighean dubhmy black-haired lass; my dark one
mo nigheanmy girl, my lass (pronounced mo-neein)
momy (pronounced mo)
muinealneck (pronounced moon-yall)
nighean na galladhserious insult
nighean-ciledaughter-in-law
nigheangirl, lass, or lassie (pronounced nee-ann)
posailsexy (pronounced pee-saiyal)
pgkiss (pronounced pog)
ruaidhred (sounds almost like red)
ruithrun
saorsafreedom
sassenachoutlander or foreigner; usually derogatory (pronounced sass-un-nak)
seasstand
sgian dhublack Scottish knife; a small knife; a sock dagger
silkiea seal
sionnachfox
t'ranaichesinger
tannasgspirit or ghost
teuchterderogatory term used by Lowlanders for Highlanders, like hick or hillbilly
thonass
tuarachnorth
tuilleadhmore (pronounced too-yeg)
illeagpretty girl (pronounced all-e-yak)

3/20/2018 Girven Consulting, LLC